ഞങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ പ്രവചന ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ച്

ആവേശഭരിതരായ ഫുട്ബോൾ, ടെക്നോളജി പ്രേമികൾ.

സ്‌പോർട്‌സിലും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും അഭിനിവേശമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഫുട്‌ബോൾ പ്രേമികളാണ് ഞങ്ങൾ. പൊരുത്ത ഫലങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ മികച്ച ഓൺലൈൻ പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം തിരയുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രദ്ധ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഉപയോഗത്തിലാണ്, അത് വളരെക്കാലം മുമ്പ് അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു.

മികച്ച പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾ നിരന്തരം ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു.
ഫുട്ബോളിലും സാങ്കേതികതയിലും അഭിനിവേശം.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.
മികച്ച ഫുട്ബോൾ പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി

ഞങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയമായ ഗ്രൂപ്പിനൊപ്പം മികച്ച ഫുട്ബോൾ പ്രവചന ഉപകരണങ്ങൾ നേടുക.

ഡിവൈഡറിൽ