ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫੀਲੀਏਟ ਹੈ ਜੋ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੱਟਾਂ, ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ:

ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਟਰੋਜਨ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਡਿਸਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਖੇਡ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ। ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ, ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਲਿੰਕ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਦਾਅਵਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।