تاسو اوس مهال د یونیسپ په مقابل کې ګورئ. پینکیکساپ: د DEX جګړه

د Uniswap په وړاندې. پینکیکسواپ: د DEX جګړه

د لوستلو وخت: <1 منټو

ژر راځي.