ලිපියෙන් වැඩි විස්තර සොයන්න NFT: 2021 යනු විශාල වර්ධනයක් ඇති වසරකි
NFT කාර්තු වාර්තාව 2022

NFT වාර්තාව: 2021 විශාල වර්ධනයක් ඇති වසරකි

අපි NFT ලෝකයට කැප වූ නවතම Nonfungible වාර්තාව කියවා ඇත්තෙමු. අපි Nonfungible විශ්වාස කරනවාද? මම කවුද? Decentraland හි තත්‍ය කාලීන ගනුදෙනු නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා 2018 දී ආරම්භ කරන ලදී, සමාගම ...

කියවන්නNFT වාර්තාව: 2021 විශාල වර්ධනයක් ඇති වසරකි

අන්තර්ගතයේ අවසානය

පූරණය කිරීමට තවත් පිටු නොමැත