සෝරේ වැඩ කරන ආකාරය, එතෙරියම් මත ධාවනය වන ලෝක මන fant කල්පිත පාපන්දු

සෝරාරේ යනු එතෙරියම් මත ධාවනය වන මන fant කල්පිත පාපන්දු ක්‍රීඩාවකි. සෝරරේ ක්‍රියා කරන ආකාරය තේරුම් ගැනීමට මට පේළි කිහිපයක් ලිවීමට අවශ්‍ය වන අතර, මම සිතන්නේ එය ගොඩනඟා ගැනීම සඳහා කුඩා මාර්ගෝපදේශයක් එලියට එනු ඇති බවයි.

කියවන්නසෝරේ වැඩ කරන ආකාරය, එතෙරියම් මත ධාවනය වන ලෝක මන fant කල්පිත පාපන්දු

අන්තර්ගතයේ අවසානය

පූරණය කිරීමට තවත් පිටු නොමැත