Bạn hiện đang xem Cách giao dịch ký quỹ (với LEVERAGE) trên Binance?

Giao dịch ký quỹ (với LEVA) được thực hiện như thế nào trên Binance?

Thời gian đọc: <1 phút

Cái gì là giao dịch ký quỹ, thực hiện giao dịch ký quỹ trên Binance có nghĩa là gì? Trước hết, bạn cần mở một danh mục đầu tư giao dịch ký quỹ, nơi bạn gửi tiền ký quỹ, và bạn cũng cần phải vào vay một khoản tiền mỗi hoạt động trong leve, mua hoặc bán vì chúng tôi tin rằng giá sẽ tăng, hoặc bán vì chúng tôi tin rằng giá sẽ giảm.

Điểm đầu tiên: không ai muốn mắc nợ, và kỹ thuật này buộc bạn phải thực hiện một khoản vay mà bạn sẽ phải trả lại bằng lãi suất.

Điểm thứ hai: mức độ rủi ro cao đến khó tin. Tôi viết những ghi chú này để ghi nhớ các bước và kỹ thuật, nhưng chỉ những nhà giao dịch có kinh nghiệm mới nên sử dụng loại thao tác này.

Sắp có.